Το γραφείο μας εξειδικεύεται στους παρακάτω τομείς:

 • Ποινικό Δίκαιο
 • Αστικό Δίκαιο
 • Δημόσιο Δίκαιο
 • Διοικητικό Δίκαιο
 • Φορολογικό Δίκαιο
 • Εκκλησιαστικό Δίκαιο
 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Εταιρικό Δίκαιο
 • Τραπεζικό- Οικονομικό Δίκαιο
 • Εργατικό Δίκαιο
 • Κληρονομικό Δίκαιο (αποδοχές, αποποιήσεις κληρονομιάς)
 • Οικογενειακό Δίκαιο
 • Ασφαλιστικό- Συνταξιοδοτικό Δίκαιο
 • Τροχαία Ατυχήματα
 • Αθλητικό Δίκαιο
 • Μισθωτικές Διαφορές
 • Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Κατοχύρωση σημάτων- πνευματικών δικαιωμάτων)
 • Δίκαιο Αλλοδαπών
 • Προστασία Καταναλωτών
 • Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (Ν.3869/2010)
 • Υποθέσεις Κτηματολογίου
 • Μεταφράσεις- Επικυρώσεις
 • Παροχή κάθε είδους νομικών συμβουλών
 • Παροχή υπηρεσιών δικαστικού επιμελητή
 • Επιδόσεις δικογράφων
 • Πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης
 • Έρευνες κινητής και ακίνητης περιουσίας
 • Τοπογραφικές αποτυπώσεις αγροτεμαχίων & οικοπέδων
 • Οριοθετηήσεις αγροτεμαχίων & οικοπέδων
 • Χωρικές μεταβολές – διορθώσεις κτηματολογίου
 • Τοπογραφικά διαγράμματα για παραχώρηση κοινόχρηστων εκτάσεων
 • Χωροθέτηση επίγειων φωτοβολταϊκών πάρκων
 • Τοπογραφικές αποτυπώσεις & επιμετρήσεις χώρων εξόρυξης μαρμάρου ή αδρανών υλικών
 • Τοπογραφικά διαγράμματα παραχώρησης κοινόχρηστων εκτάσεων
 • Συμβουλευτικές, φοροτεχνικές και λογιστικές υπηρεσίες, σε κάθε ιδιώτη και κάθε μορφής επιχείρηση
 • Έκδοση αδειών δόμησης
 • Τακτοποίηση/Νομιμοποίηση αυθαιρέτων
 • Μελέτες ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης
 • Μελέτη, επίβλεψη & κατασκευή ιδιωτικών έργων
 • Δηλώσεις κτηματολογίου
 • Έκδοση αδειών λειτουργίας
 • Αρχιτεκτονικές & στατικές μελέτες κτιριακών έργων
 • Εκπόνηση μελετών τοπογραφίας, συγκοινωνιακών και κυκλοφοριακών έργων
 • Εκπόνηση και σύνταξη πραγματογνωμοσυνών